Projekt "Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem,
w tym obiektów szczególnie chronionych" akronim INTEX
Nr projektu: DOBR-BIO4/052/13073/2013


W procesach przemysłowych, w których wykorzystuje się materiały (ciecze, gazy, ciała stałe) tworzące mieszaniny palne z utleniaczem może wystąpić zjawisko gwałtownego spalania w formie deflagracji lub detonacji. Różnorodność rozwiązań i prowadzonych procesów technologicznych oraz towarzyszących im zagrożeń wymusza stosowanie w coraz większym zakresie systemów zabezpieczeń chroniących przed wybuchem lub minimalizujących jego skutki.

Celem projektu INTEX jest stworzenie dwóch innowacyjnych demonstratorów technologii, w tym aktywnego i pasywnego systemu tłumienia wybuchów, przeprowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby stworzenia elektornicznej bazy danych charakterystyk wybuchowości. Ponadto przeprowadzone zostaną testy w skali rzeczywistej, mające na celu potwierdzenie prawidłowości działania zbudowanych demonstratorów oraz opracowany zostanie kod numeryczny w technologii CFD.Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja
Konsorcja